Planlama.Org - Şehir Plancılarının haber portalı

Değerleme Uzmanlığı Sınav Konuları

1- Gayrimenkul Değerleme Esasları.

2- Mesleki Mevzuat ve Etik Kurallar.

3- İnşaat ve Gayrimenkul Muhasebesi.

4- Temel Finans Matematiği.

5- İlgili Vergi Mevzuatı.

1- Gayrimenkul Değerleme Esasları.

- Gayrimenkul ve Proje Değerlemeleri.

o Değerlemeye İlişkin Ekonomik Kavramlar.

o Değer Tanımları ve Türleri.

o Değeri Etkileyen Faktörler.

o Temel Yapı Malzemeleri, Yeni Yapı Malzemelerinin İzlenmesi ve Global İnşaat

Maliyetleri.

o Teknik Alt Yapı ve Fiziksel Özellikleri Saptama.

o Yapıların Sınıflarını Tespit Etme.

- Değerleme Süreci.

o Sorunun Tanımı.

o Veri Toplama ve Data Analizi.

o En Yüksek ve En İyi Fayda Analizi

o Arazi Yerinin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi.

o Sınırlı ve Belirli Değerleme.

o Deprem Bölgeleri, Plan, Harita ve Tapuların Analizi.

- Değerleme Yöntemleri.

o Maliyet Yaklaşımı.

o Emsal Karşılaştırması.

o Gelir Kapitalizasyon.

o Değerleme Yöntemlerinin Karşılaştırılması.

- Konut Değerlemesi.

o Yeniden İnşa Etme (İkame) Maliyeti Yaklaşımı.

o Piyasa Değeri Yaklaşımı.

o Nakit Akışı (Gelir) Yaklaşımı.

o Gayrimenkulün Nihai Değerinin Tespiti.

o Kanaat Oluşturma.

- Ticari Gayrimenkulün Değerlemesi.

o Net Faaliyet Geliri.

o Getiri Oranının Seçimi.

o Kapitalizasyon Oranı.

- Kiralanan Gayrimenkullerin Değerlemesi.

- Gayrimenkul Piyasası ve Analizi.

o Veri Analizi.

o Analiz Teknikleri.

o Para ve Sermaye Piyasalarının Rolü ve Gayrimenkul Piyasaları İle Etkileşimi.

o Piyasa Araştırma Teknikleri.

o Gayrimenkul Piyasasının Özellikleri.

- Gayrimenkul Finansmanı.

o Finansman Kaynakları.

o Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları.

o Gayrimenkul Finansman Sistemleri.

o Konut Finansmanında Kamunun Rolü ve Müdahale Yolları.

o Türk Gayrimenkul Finansman Piyasasının Yapısı, Kullanılan Yöntemler ve

Kurumlar.

- İpotek Kredileri

o İpoteğin Tanımı ve Gelişimi.

o İpotek Düzenleyen Taraflar ve Düzenleme Süreci.

o İpoteğe Yatırımın Taşıdığı Riskler.

o İpotek Sigortası.

o İpotek Kredisi Türleri.

o İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler.

- Değerleme Standartları ve Raporlama. (Türkiye’ye İlişkin Değerleme Standartları

Oluşuncaya Kadar Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: VIII; No:35 Tebliği hükümleri

geçerlidir.)

o Değerleme Standartları ve İlkeleri.

o Değerleme Raporu, Raporlama Standartları ve Uygulamaları.

2- Mesleki Mevzuat ve Etik Kurallar.

- Değerlemenin Hukuki Boyutu.

o Hukuki Kavramlar.

o Yasal Haklar ve Sorumluluklar

o Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun İlgili Tebliğleri.

- İmar Kanunu ve İmar Affı.

o Genel Hükümler.

o İmar Planları ile ilgili Esaslar.

o İfraz ve Tevhide İşleri.

o Yapı ve Yapı ile İlgili Esaslar.

o İmar Affı.

- İskan Kanunu.

o Iskan.

o Mecburiyetler, Tasfiye ve İstihkak Mazbataları.

o Muafiyetler.

- Belediye Kanunu’nun İlgili Hükümleri.

- Kamulaştırma Kanunu.

o Genel Hükümler.

o Kamulaştırmanın Oluşturulması.

o Kamulaştırma Bedeli, Tebligat, Dava Hakkı ve Bilirkişiler.

o Acele El koyma, Tescil İşlemleri ve Aynın Çekişmeli Olması.

o Kamulaştırmada Boşaltma, Vazgeçme ve Geri Alma.

o Hasar, Doğacak Hak ve Borçlar, Trampa Yolu ile ve Acele Kamulaştırma.

o Bedelsiz Kullanma, Giderlerin Ödenmesi ve İdareler Arasında Taşınmaz Mal Devri.

o Yasak İşler ve Ceza Hükümleri.

- Tapu Kanunu’nun İlgili Hükümleri.

- Kadastro Kanunu.

o Kadastro Çalışmaları.

o Sınırlandırma ve Tespit İşleri.

o Mülkiyet Hakkının Tespitine İlişkin Esaslar.

o Uyuşmazlıkların Kadastro Mahkemesinde Çözümlenmesi.

o Mali Hükümler.

o Teknik Hataların Düzeltilmesi.

o Ceza Hükümleri.

o İntikal Hükümleri.

- Orman Kanunu’nun İlgili Hükümleri

- Kooperatifler Kanunu.

o Ortaklık Sıfatının Kazanılması ve Kaybedilmesi.

o Ortakların Hak ve Ödevleri.

- Kat Mülkiyeti Kanunu.

o Genel Hükümler.

o Kat Mülkiyetinin ve Kat İrtifakının Kurulması.

o Kat Maliklerinin ve Kat İrtifakı Sahiplerinin Hakları.

o Kat Maliklerinin ve Kat İrtifakı Sahiplerinin Borçları.

o Ana Gayrimenkulün Yönetimi.

o Kat Mülkiyetinin ve Kat İrtifakının Sona Ermesi.

o Devre Mülk Hakkı.

- Medeni Kanun.

o Mülkiyet Hakkının Unsurları.

o Mülkiyet Hakkının Şümulü.

o Müşterek Mülkiyet, İştirak Halinde Mülkiyet.

o Gayrimenkul Mülkiyetinin Mevzuu, İktisabı, Izaası.

o Gayrimenkul Mülkiyetinin Hükümleri.

o İrtifak Hakkı.

o İntifa Hakkı.

o Sükna Hakkı.

o Üst Hakkı.

o Bir Başkasının Arsasında Bulunan Kaynak Üzerindeki Hak.

o Gayrimenkul Mükellefiyeti.

o Gayrimenkul Rehni.

o İpotek.

o İpotekli Borç Senedi ve Irat Senedi.

o Gayrimenkul Karşılık Gösterilerek Senet İhracı.

o Rehinli Tahvil İhracı.

o Tapu Sicili.

- Arsa Ofisi Kanunu’nun İlgili Hükümleri.

- Devlet İhale Kanunu’nun İlgili Hükümleri.

- Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanun.

- Yapı Denetimi Hakkında Kanun.

- Çevre Kanunu’nun İlgili Hükümleri.

- Meslek İlkeleri ve Etik Kurallar.

3- İnşaat ve Gayrimenkul Muhasebesi.

- İnşaat Muhasebesi ve Uygulamaları ile İlgili Temel Kavramlar.

- Gider Çeşitleri ve Mali Tablolarda Görünme Biçimleri.

- Enflasyonist Koşullarda Mali Tablolar.

4- Temel Finans Matematiği.

- Değerleme Matematiği ve İstatistiği.

o Temel İstatistiki Kavramlar.

o Paranın Zaman Değeri ve Faiz Hesaplamaları.

o Değerlemede Kullanılan İstatistikî Kavramlar.

- Değerleme Teknikleri ve Uygulama Alanları.

- Tekniklerin Duyarlılık Analizleri.

- Basit Mühendislik Hesapları.

- Yatırım Projeleri ve İç Verim Oranı.

- Nakit Akım Analizleri.

o Nakit Akım Projeksiyonu.

o Iskonto Oranının Hesaplanması.

o Iskonto Edilmiş Nakit Akımları Analizi.

- Çarpan Analizi.

- Risk Analizi.

- Finansal Kaldıraç.

5- İlgili Vergi Mevzuatı.

- Temel Kavramlar.

- Genel Hükümler.

- Gayrimenkul Alım Satım ve İnşa Kazancı.

- Gayrimenkullerle İlgili Vergi Avantajları.

o Yatırım İndirimi.

o Yeniden Değerleme.

o Maliyet Bedeli Artırımı.

o Yenileme Fonu.

o Teşvikli Yatırımlarla İlgili Avantajlar.

o Gayrimenkul Satış Kazancının Vergiden İstisna Olması.

- KDV Uygulaması.

- Harçlar.

- Gayrimenkul Kiralamasından Elde Edilen Gelirler.

- Emlak Vergisi.

- Veraset ve İntikal Vergisi.

- Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarında Vergilendirme.

- Vergi Usul Kanununda Yaralan Gayrimenkullerle İlgili Değerleme Hükümleri.

- Yabancıların Durumu.

Web design @GeNcDiNaMiK.com

Top Desktop version