Planlama.Org - Şehir Plancılarının haber portalı

2008 - Değerleme Uzmanlığı Sınavına Hazırlık Eğitimi

Değerleme Uzmanlığı Sınavına Hazırlık Eğitimi

Değerleme Uzmanı Kimdir?

 

Değerleme Uzmanı, bir gayrimenkulün, gayrimenkul projesinin veya bir gayrimenkule bağlı hak ve faydaların değerlemesini yapacak olan, Gayrimenkul Değerleme Şirketleri tarafından istihdam edilen, şirketin faaliyet konusunu yakından ilgilendiren ŞEHİR VE BÖLGE  PLANLAMA, mühendislik, işletme-ekonomi, mimarlık, peyzaj mimarlılığı ve gibi alanlarda asgari 4 yıllık üniversite mezunu olan kişilerdir.

Değerleme Uzmanlığı Sınavına Hazırlık Eğitimi

Değerleme Uzmanı Kimdir?

 

Değerleme Uzmanı, bir gayrimenkulün, gayrimenkul projesinin veya bir gayrimenkule bağlı hak ve faydaların değerlemesini yapacak olan, Gayrimenkul Değerleme Şirketleri tarafından istihdam edilen, şirketin faaliyet konusunu yakından ilgilendiren ŞEHİR VE BÖLGE  PLANLAMA, mühendislik, işletme-ekonomi, mimarlık, peyzaj mimarlılığı ve gibi alanlarda asgari 4 yıllık üniversite mezunu olan kişilerdir.

 

 

Değerleme Raporları Niçin Önemlidir?

 

Ülkemizde gayrimenkul sektörünün gelişmesine paralel olarak taşınmaz değerlerin ekonomi içindeki öneminin artması, SPK`nın küçük yatırımcıyı koruma ilkesinden doğan “gerçek değer” arayışı, kurum mülklerinin alım satımı, devir ve takasında bedelin tespiti ve finansal sektörün yeniden yapılandırılmasına bağlı olarak banka aktiflerinin objektif kriterlere göre analizi gibi etkenler bu pazarın gelişimine katkıda bulunmaktadır. Bütün bunların sonucunda pazarda yeni ihtiyaçlar doğmuş, değerleme işlemleri konusunda uzman, ehliyetli, güvenilir kişi ve firmalara talep artmıştır. Bu gelişmelerin doğal bir sonucu olarak varlıkların gerçek değerini yansıtan raporlar iktisadi hayat içinde tartışılmaz bir önem arz eder duruma gelmiştir.

 

 

Değerleme Raporları Nerelerde Kullanılır?

 

Varlıkların yeniden değerlendirilmesinde, yabancı kaynak kullandırmada, birleşmelerde, devralmalarda teminatların değer tespitinde, borçların yeniden yapılandırılmasında, alacakların takas yolu ile azaltılmasında, proje değeri analizlerinde, en iyi ve en yüksek analiz ihtiyaçlarında, gayrimenkul yatırım ortaklıklarının varlık hareketlerinde doğru ve güvenilir değerleme raporu çok büyük önem taşımaktadır.

 

 

Türkiye’de Konu İle İlgili Yasal Düzenlemeler Nelerdir?

 

Türkiye’de yasal durum yeni şekillenmektedir. Sermaye Piyasası Kurumu (SPK) borsaya kote ve halka açık Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları nedeni ile bu konuya ilişkin bir düzenleme yapma ihtiyacı duymuştur. Bu nedenle şu anda ülkemizde Değerleme Uzmanı ve Değerleme Uzmanlığı konularında mesleki tanımlamalar, kısıtlamalar, yeterlilikler ve görevler ile ilgili tek düzenleyici ve denetleyici kurum Sermaye Piyasası Kurulu’dur. Çizilen bu çerçeve, bu konuda ciddi düzenleme ihtiyacı olan ülkemizde bir başlangıç olması açısında çok önemlidir.

 

Bu çerçevede SPK, değerleme uzmanlığı ve değerleme şirketine ilişkin düzenlemeleri de içeren iki tebliğ hazırlamış (Lisanslama ve Değerleme Şirketleri) ve tebliğleri Resmi Gazetede yayımlayıp, Ağustos 2001’de yürürlüğe koymuştur.

 

Bu iki tebliğden “Lisanslama Tebliğ”i , sermaye piyasası alanında çalışan ihtisas personeli ve yöneticiler ile gayrimenkul değerleme şirketlerinde çalışan değerleme uzmanları’nın mesleki yeterliliklerini, bilgi ve becerilerini tespit etmek amacıyla yapılacak olan sınavları, ilgili ihtisas alanları itibarıyla mesleki yeterliliklerini gösterir lisans vermeyi, eğitim programları düzenlemeyi ve sicil tutmaya ilişkin usul ve esasları içermektedir. Zaten SPK bu tebliğe istinaden Lisanslama Sınavları açmış ve Meslek Uzmanlarını lisanslamaya başlamıştır.

Sermaye Piyasası Lisanslama Sınavlarında Başarı Durumu:

Sermaye Piyasası Kurumu Birinci Dönem Değerleme Uzmanlığı 2006 Birinci Dönem Sınavına katılan 642 adaydan 39'u başarılı olmuştur. Değerleme Uzmanlığı Sınavı için başarı ortalaması % 6,07olarak gerçekleşmiştir.

Sermaye Piyasası Kurumu İkinci Dönem Değerleme Uzmanlığı 2006 İkinci Dönem Sınavına katılan 1342 adaydan 68'i başarılı olmuştur. Değerleme Uzmanlığı Sınavı için başarı ortalaması % 5,07olarak gerçekleşmiştir.

İlki 2002 yılı Eylül ayında olmak üzere bugüne kadar gerçekleştirilen 12 sınavda toplam 297 kişi değerleme uzmanlığı, kişi lisans belgesi almaya hak kazanmıştır.

Gayrimenkul Sektörünün İhtiyacı :

Sektörde ihtiyaç duyulan değerleme uzmanı sayısı 1000 kişinin üzerindedir.  Şu anda sektörde bir değerleme uzmanının aldığı maaş 1500 YTL-3.000 YTL arasındadır. Sorumlu değerleme uzmanının aldığı maaş 3.500 YTL- 6.000  YTL arasındadır.

 

DEĞERLEME UZMANLIĞI OCAK 2008 SINAVINA HAZIRLIK EĞİTİMİ

Sizin İçin;

Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 19 – 20 Ocak 2007 tarihlerinde Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Sınavı, Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Sınavı, Türev Araçlar Sınavı, Değerleme Uzmanlığı Sınavı, Kredi Derecelendirme Uzmanlığı Sınavı ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Sınavı yapılacaktır.

Sınavlara ilişkin ayrıntılı bilgiler http://www.spk.gov.tr internet adresinin “Lisanslama Sınavları” başlığı altında bulunan Sınav Kılavuzunda yer almaktadır.

Bu mesleği tercih etmek önemli olduğu kadar ve Sermaye Piyasası Kurumu  Lisanslama Sınavlarında başarılı olabilmekte önemlidir. 23-24 Eylül 2006 tarihlerinde yapılan lisanslama sınavında değerleme uzmanlığı sınavına 1838 kişi katılmış ve 83 kişi değerleme uzmanlığı lisans belgesini almaya hak kazanmıştır. Başarı ortalaması % 4,52 oranındadır. Bu sınava katılım sayısı mesleğin geleceğinde ne derece önemli olacağını ortaya koymakla beraber, başarı  oranının düşük olması sınavın zorluğunu ve ciddi çalışılması gerekliliğini ortaya koymaktadır. Hatta söylenebilir ki; bu sınavı kazanarak değerleme uzmanlığı lisans belgesini almaya hak kazanmak, lisans diploması almak kadar önemlidir.

Amaç

Sermaye Piyasası Kurulu’na göre, Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde seri VIII no:34 ve seri VIII no:35 tebliğlerine göre gayrimenkul değerleme şirketlerinde, değerleme faaliyetlerini yaparak,değerleme raporları hazırlamak isteyenlere ilgili alanda lisanslama belgesi alınmasında mesleki açıdan katkıda bulunmak. 

 

EĞİTİM ADI

SÜRESİ

DERS SAATİ

TEMEL FİNANS MATEMATİĞİ

16 DS

GAYRİMENKUL DEĞERLEME ESASLARI

32 DS

MESLEKİ MEVZUAT VE ETİK KURALLAR

16 DS

İLGİLİ VERGİ MEVZUATI

16 DS

İNŞAAT VE GAYRİMENKUL MUHASEBESİ

16 DS

TOPLAM

112 DS

 


 

Kimler Katılmalı

  • Gayrimenkul  değerlemesi yapan/yapmak isteyen şirketin faaliyet konusunu yakından ilgilendiren inşaat mühendisliği, harita ve kadastro mühendisliği,işletme ve ekonomi,mimarlık ve şehir ve bölge planlaması gibi alanlarda asgari 4 yıllık üniversite mezunu olanlar
  • Gayrimenkul değerlemesi alanında 3 yıl tecrübeli olanlar 

 

Süreç

Sermaye Piyasası sınavlarına ilk girildiği tarihten itibaren en çok 2 yıl içerisinde sınavların içindeki modüllerin her birinden en az 60 alınması ve girilen tüm modüllerin not ortalamasının 70 olması şartı ile birlikte sınavlarda başarılı olmak.

 

Sonuç

Sınavlardan başarılı olunca lisans belgesi almaya hak kazananlar Değerleme Uzmanlığı Lisansı almak üzere sınav sonuç belgesi ile birlikte TSPAKB’ YE müracaat eder ve ilgili prosedüre göre lisanslama işlemleri yapılır.

Web design @GeNcDiNaMiK.com

Top Desktop version