Planlama.Org - Şehir Plancılarının haber portalı

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Personel Alım İlanı

T.C.

TARIM ve KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü

Personel Alım İlanı

 

 

I. GENEL AÇIKLAMA

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 28-29 Haziran 2008 tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (2008-KPSS LİSANS) ve 21 Eylül 2008 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (2008-KPSS ÖNLİSANS) sonuçlarına göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre, Genel Müdürlüğümüz Merkez ve Taşra Teşkilatında ihtiyaç duyulan illerde istihdam edilmek üzere, sözleşmeli mühendis, şehir plancısı ve tekniker alınacaktır. Tercihler yapılmadan önce, aşağıdaki koşulların dikkatle incelenmesi gerekmektedir.

2. BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI

2.1. BAŞVURMA GENEL ŞARTLARI

İlan edilen pozisyonlara atanmak için başvuracak adayların aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

a) Türk Vatandaşı olmak.

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

d) Erkek adaylar için, muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığını resmi sağlık kurulu raporu ile belgelemek.

f) Tercih edilecek pozisyonlar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

2.2. BAŞVURMA ÖZEL ŞARTLARI

Yukarıdaki şartları taşıyan adayların, kılavuzda yer alan pozisyonların karşısındaki başvuru şartları bölümünde aranılan şartların tamamını taşımaları gerekmektedir. Bu şartlarla birlikte unvanlar itibariyle aşağıdaki şartların taşınması gerektiğinden, sözleşme yapılacak pozisyonlarla ilgili açıklamalar aşağıda yapılmakta olup, bu bölümün dikkatlice incelenmesi gerekmektedir. Bu şartları taşımayanların atamalarının yapılması mümkün bulunmamaktadır.

2.2.1. Sözleşmeli olarak istihdam edileceklerde aranılacak genel şartlara ilave olarak;

a) İlanda belirtilen, ziraat, harita, inşaat, makine, jeoloji, elektrik mühendisleri, şehir plancısı ile tekniker pozisyonlarına atanacak şartları haiz olmak. Bunlardan hangi bölüm mezunlarının alınacağı pozisyonların karşısında yer almaktadır.

b) Sağlık bakımından seyahate ve arazide çalışmasına engel hali bulunmamak. (Bu durum sağlık kurulu raporu ile belgelenecektir)

c) Lisans mezunlarının 28-29 Haziran 2008 tarihinde yapılan 2008-KPSS Lisans, Önlisans mezunlarının 21 Eylül 2008 tarihinde yapılan 2008- KPSS Önlisans sınavına girmiş olmaları gerekmektedir.

2.2.2. Sözleşmeli personel olarak istihdam edilecek pozisyonların karşısında yer alan bölümlerden mezun olmak.

Yukarıda belirtilen genel ve özel şartları taşıyan adaylar, ÖSYM tarafından yerleştirileceklerdir. ÖSYM Tercih kılavuzu yayınladıktan sonra belirtilen şartları ve nitelikler taşıyan adayların, www.osym.gov.tr internet adresine girerek, ihtiyaç duyulan pozisyonlar ile bölümlerini ve yerleştirme yapılacak iller ile başvuru tarihlerini inceleyebileceklerdir. Adaylar, koşullarını karşıladıkları pozisyonlar arasında sıraya koydukları tercihlerini internet yoluyla yapacaklardır. Yukarıda belirtilen şartları taşımayanların, müracaatları halinde ÖSYM Başkanlığınca yerleştirme yapılsa dahi atama işlemleri yapılmayacaktır.

KAMUOYUNA SAYGI İLE DUYURULUR

 

Web design @GeNcDiNaMiK.com

Top Desktop version