Planlama.Org - Şehir Plancılarının haber portalı

Tarihi Yarımada Yönetim Planı Hazırlandı

UNESCO 1972 yılında Paris’te düzenlenen 17. Oturumu’nda, “Dünya Kültürel ve Doğal Mirasını Koruma Sözleşmesi”ni kabul ederek, tüm dünya uluslarının sahip oldukları kültürel ve doğal varlıkların, uluslararası bir platformda korunması ve gelecek nesillere aktarılması için tarihi bir adım atmıştır. Sözleşme ile insanlık tarihi boyunca farklı kültür ve medeniyetler tarafından ortaya konan, insanlığın ortak tarihinin farklı evrelerine ve aşamalarına ışık tutan varlıklar, “birinin kaybı tüm insanlık hafızasının kaybıdır” anlayışıyla koruma altına alınmıştır.

Sözleşme’nin amacı, Dünya Miras Listesi’nde yer alan tüm kültürel ve doğal miras alanlarını ve onların “üstün evrensel değerlerini” tanımlamak, muhafaza etmek, korumak, sunmak ve en iyi şekilde ilgili tüm paydaşlarıyla birlikte gelecek kuşaklara aktarmaktır. Türkiye, 1982 yılında 2658 sayılı Kanun’la UNESCO Dünya Kültürel ve Doğal Mirasını Koruma Sözleşmesi’ne Taraf Devlet olmuş ve Dünya Miras Listesine ilk adaylık başvurusunu 1984 yılında yapmış ve İstanbul’un Tarihi Alanları 1985 yılında Dünya Miras Listesi’ne alınmıştır. İstanbul’un Tarihi Alanları Dünya Miras Alanı dört bölgeden oluşmaktadır. Bunlar:

1.         Arkeolojik Park,

2.         Süleymaniye Camii ve Çevresi

3.         Zeyrek Camii ve Çevresi

4.         İstanbul Karasurları 5226 sayılı kanun ile değişik 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun Ek-2a maddesi; “Alan Yönetimi ile Anıt Eser Kurulunun Kuruluş ve Görevleri ile Yönetim Alanlarının Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca da İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.09.2006 tarih ve 1675 sayılı kararıyla İstanbul Sit Alanları Alan Yönetimi Başkanlığı kurulmuş ve UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan İstanbul Tarihi Alanları’nın Yönetiminden sorumlu olmuştur.

Alan Başkanlığı; Alan Başkanı, Danışma Kurulu, Eşgüdüm ve Denetleme Kurulu ile Yönetim Planı uygulama sürecinde Alan Başkanlığı bünyesinde oluşturulacak Denetim Birimi’nden oluşmaktadır. Alan Başkanlığı’nın en önemli görevi, kurumlar arasında eşgüdümü sağlamak ve bilinçlendirme çalışmaları yapmaktır.

Tarihi Yarımada Yönetim Planı alan sınırı, çok paydaşlı bir yapısı olan Alan Başkanlığı Danışma Kurulu tarafından belirlenmiştir. Alandaki yetkili idare olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Danışma Kurulu’nun çizmiş olduğu sınırı hiç değiştirmeden Kültür ve Turizm Bakanlığı’na sunmuştur. Bakanlık, 21 Nisan 2009 tarihinde,   ilgili koruma kurullarının görüşleri doğrultusunda İstanbul Tarihi Yarımada Yönetim Planı Alan Sınırını onaylamıştır. Sınır onayının ardından Yönetim Planı çalışmalarına başlanmıştır.

Alışılmış planlama çalışmalarından farklı olarak Yönetim Planı’nın amacı; daha önce hazırlanmış olan üst ölçekli planların alanın yönetiminde nasıl kullanılacağına dair bir yol haritası oluşturmak ve alanda yetki / sorumluluk sahibi tüm kurum ve kuruluşlar ile alanın kullanıcılarının bir arada aldıkları ortak kararları yansıtacak şekilde, alanın kullanım ve korunmasına rehberlik etmektir.

Bu ilkeler doğrultusunda 2009 yılında başlanan, İstanbul Tarihi Yarımada Yönetim Planı iki yıllık bir sürede tamamlanmıştır. 29 Eylül 2011 tarihinde Eşgüdüm ve Denetleme Kurulu tarafından bir takım revizyonlarla esas itibarıyla kabul edilen Yönetim Planı, daha sonra alanda bulunan yerel idarelerin Meclislerinde görüşülerek, oybirliği ile kabul edilmiştir. Önümüzdeki süreç içerisinde Alan Başkanlığı, Yönetim Planının uygulamasında ve uygulamadan sorumlu kamu kurum ve kuruluşları arasında koordinasyonu sağlarken; Denetim Birimi ile de Yönetim Planının uygulamasında ortaya çıkabilecek sorunları Eşgüdüm ve Denetleme Kurulu’na ileterek süreçte önemli rol oynayacaktır.

İstanbul Tarihi Yarımada Yönetim Planı Tanıtım Programı;

Bir yol haritası olan İstanbul Tarihi Yarımada Yönetim Planı, 11.05.2012 Cuma akşamı saat 19.00’da Haliç Kongre Merkezi Lale Salonu’nda düzenlenecek bir program ile kamuoyu ile paylaşılacaktır. Planın hazırlanması sürecinin de bir sergi ile tanıtılacağı geceye İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Dr. Mimar Kadir TOPBAŞ’ın yanı sıra plana katkıda bulunan üniversiteler, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve kendi alanında uzman akademisyenler de katılacaktır. Sergi açılışıyla başlayacak olan programda, akşam yemeği esnasında UNESCO Dünya Miras Alanı, İstanbul Tarihi Yarımada Yönetim Planı ve hazırlık sürecine dair hazırlanan bir film gösterimi yapılacaktır. İstanbul Sit Alanları Alan Yönetimi Başkanı Sayın Dr. Halil ONUR ve İBB Başkanı Sayın Dr. Kadir TOPBAŞ’ın açılış konuşmalarının ardından, planın hazırlanmasında emeği geçenlere birer plaket takdimi ile program nihayetlenecektir.

 10 Mayıs 2012 İBB

 

Web design @GeNcDiNaMiK.com

Top Desktop version