Planlama.Org - Şehir Plancılarının haber portalı

İmar yönetmeliğinde değişiklik!

17 Nisan 2012 Haber Türk

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın “Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği” Resmi Gazete’de yayımlandı.

 

Buna göre, yönetmeliğin 57. maddesinin on birinci fıkrası, “Elektrik, telefon ve doğalgaz tesisat projelerinin yapı ruhsatı verilmesi aşamasında idareye sunulması zorunlu değildir. Ancak bu projeler yapı denetim kuruluşu veya projelerin uygulanmasının denetimine yönelik fenni mesuliyet üstlenen mühendisler tarafından ilgili kurumlara onaylatılarak yapı ruhsatının verildiği tarihten itibaren otuz gün içinde ruhsat vermeye yetkili idareye verilir” şeklinde değiştirildi.

Yönetmeliğin on dördüncü fıkrasının üçüncü cümlesindeki “şantiye şeflerinden” ibaresi, “fen adamlarından, şantiye şefleri ile yapı müteahhitlerinden” olarak yenilendi.

Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 58. maddesinin ikinci fıkrasının üçüncü paragrafının son cümlesi, “Ayrıca, noter tasdikli imza sirküleri, sosyal güvenlik numarası ve vergi kimlik numarası da idareye verilir” şeklinde oldu.

“Kalıp ve donatı imalatı kontrol tutanağı örneği”nin değiştirildiği yönetmeliğin eklerine, “yapı müteahhitlerine ait taahhütname örneği” eklendi.

Oda kayıt belgesi örneği de yürürlükten kaldırıldı.

Web design @GeNcDiNaMiK.com

Top Desktop version