Planlama.Org - Şehir Plancılarının haber portalı

2011 Konut Kurultayı - Paneller ve Program

 

Paneller ve Program

1. GÜN: 4 MART 2011, CUMA

1. Oturum

Konut Sorununun Çözümünde Farklı Yaklaşımlar: Konut Politikaları

“Konut sorunu, kavramsal olarak, barınmaya yönelik sorunları işaret etmektedir. Ancak günümüzde, ülkelerin sosyo-ekonomik yapılarına ve politik sistem seçmelerine bağlı olarak bu sorun değişik boyutlar kazanmıştır. Bu oturumda, farklı sosyal yapılar, endüstrileşme ve kentleşme sürecinde izlenen farklı yaklaşımlar ve teknolojik düzeydeki farklılıkların oluşturduğu sonuçların kentlere etkisi ve konut sorununun çözümlenmesinde görevlendirilen farklı kurumsal yapıların soruna yaklaşımlarının değerlendirilmesi yapılacaktır. Özellikle ülkemizde konut sorununa ve gecekondulaşmaya yönelik çözüm arayışları değerlendirilecektir.”

MODERATÖR: Prof Dr. Aydın AYAYDIN

Prof. Dr. Ali TÜREL, ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Böl.

Dr. Sema BAYAZIT, TC Başbakanlık Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Daire Başkanı

Prof. Dr. Murat H. GÜVENÇ, İstanbul Şehir Üniversitesi

David SMİTH, Affordable Housing Institute

PROF. Dr. Saskia SASSEN, Columbia Üniversitesi Global Düşünce Komitesi

2. Oturum

Sürdürülebilir Konut Tasarımı, Kentsel ve Çevresel Standartlar İle İlgili Yaklaşımlar

“Sürdürülebilir kentleşme olgusu, sürdürülebilir gelişmenin bir parçasıdır ve doğal kaynakların korunması ve iyileştirilmesi amacını sosyal ve ekonomik gelişme amacı ile bütünleştirmektedir Sürdürülebilir konut politikalarıyla ise konutların maliyetinin, maksimum verimlilikle belirlenebileceği kabul edilmektedir. Bu oturumda, sürdürülebilirlik kavramının konut ve çevre tasarımdaki yaklaşımları ve kabulleri ulusal ve uluslararası örnekleriyle değerlendirilecektir.”

MODERATÖR: Prof. Dr. Haluk PAMİR, ODTÜ Mimarlık Fak. Dekanı


Bill DUNSTER, Mimar, Zedfactory

PROF. DR. M. Pınar MENGÜÇ, Özyeğin Üniversitesi Enerji, Çevre, Ekonomi Merkezi (Eçem) Direktörü

Barış ONAY, Yapı Endüstri Merkezi Genel Müdürü

Emre AROLAT, EAA - Emre Arolat Architects

DR. Duygu ERTEN, ÇEDBİK Başkan Yardımcısı

3. Oturum

Konut Finansman Modelleri

“Konut sektörünün sağlıklı gelişimi için, ilk olarak finansman sorununun sağlıklı bir çözüme kavuşturulması gerekir. Büyük çaplı ve kalıcı gelişme ve yenilenme, ancak sağlam finansal esaslar üstünde gerçekleşebilecektir. Bu oturumda, konut finansmanı konusunun ülkemiz gündemindeki öneminden yola çıkarak, dünyada uygulanan başlıca konut finansman sistemleri ile TOKi’nin uygulamakta olduğu finansman modelleri tartışılacak, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde uygulanan ipotekli konut finansman modelleri sunulacak ve bunların ülkemizdeki uygulamalar kapsamında kullanılmasının ipuçları belirlenecektir.”

MODERATÖR: Haluk SUR, ULI Türkiye Başkanı

Vedat AKGİRAY, SPK Başkanı

Maria Paloma Silva De ANZORENA, Socıedad Hıpotecarıa Federal, Meksika

Ahmet Haluk KARABEL, TOKİ Başkan Yardımcısı

Yrd. Doç. Dr. Orhan ERDEM, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Ekonomi Bölümü

Douglas GRAYSON, IFC Global Konut Finansmanı Müdürü

2. GÜN: 5 MART 2011, CUMARTESİ

4. Oturum

Kentsel Dönüşüm ve TOKİ Kentsel Dönüşüm Türkiye'de Neden Gerekli?

“Bugün özellikle büyük şehirlerimizin en önemli sorunu denetim dışı gerçekleşmiş, yasal olmayan, ya da sonradan yasalara uygun duruma getirilmiş niteliksiz yapılaşmalardır. Bir deprem ülkesi olmamızın gereği olarak bu çerçevede, “kentsel dönüşüm” konusunun özellikle afet öncelikli olarak ele alınması kaçınılmazdır. Bunun yanı sıra, kentsel dönüşüm, kentlerin birçoğunda giderek artan gecekondu, kaçak yapı gibi mekânsal sorunlar ve kentsel yoksulluk gibi toplumsal sorunlar ile kamu kaynaklarının yetersiz olması gibi önceliklerle birlikte değerlendirilmelidir. Bu oturumda, TOKİ’nin yerel yönetimlerle koordineli olarak Türkiye’nin dört bir yanında gerçekleştirmiş olduğu kentsel dönüşüm uygulamaları ve bu uygulamaların sonuçları da göz önünde bulundurularak ülkemizde konuyla ilgili olarak yapılanlar ve yapılması gerekenler tartışılacaktır.”

MODERATÖR: Yusuf Ziya YILMAZ, Samsun B.Şehir Bld. Bşk.

Ali Rıza GÜLERMAN, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı

Ayşe ÇALKAN, TOKİ Başkan Yardımcısı

Dr. Orhan Fevzi GÜMRÜKÇÜOĞLU, Trabzon Belediye Başkanı

Nihat ZEYBEKÇİ, Denizli Belediye Başkanı

Dr. Erhan EROL, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı

Mustafa DEĞİRMENCİ, Avcılar Belediye Başkanı

1. Paralel Oturum

Kentler Dönüşüyor… Marka Kentler

“Bir ticari ürün marka olabileceği gibi bir ülke, bölge, şehir veya yöre de marka olabilir. Marka kent olmak, strateji, yöntem ve tekniklerin kentler için kullanılması anlamına gelir ve güven kavramını içerir. Marka olmuş bir kent, yeni yatırımcılara güven verir. Ülkemizde de zengin kültürel ve doğal değerlere sahip kentlerin markalaştırılması ile kentlerimiz dünyanın örnek şehirleri, dünyanın marka şehirleri gibi kendi özellikleri ile öne çıkma trendini yakalayacaktır. Dünyada artık şehirler yarışıyor. Şehirler marka şehir olabilmek için yarışıyor. Markalaşmayı sağlayan en önemli araçlardan biri de kentsel dönüşümlerdir. Bu oturumda, konunun önemi ve gereği stratejiler hakkında görüşler alınacaktır.”

MODERATÖR: Işık GÖKKAYA, GYODER

Bayram VARDAR, Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı

Tahir AKYÜREK, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı

DR. Sang-LEEM LEE, Kore Mimarlar Odası Başkanı

Battal İLGEZDİ, İstanbul Ataşehir Belediye Başkanı

Ferhat ERTÜRK, TOBAŞ Genel Müdürü

5. Oturum

Kentsel Dönüşümde Arayışlar: Uluslararası Deneyimler

“Kentsel Dönüşüm tüm dünya ülkelerinin güncel sorunlarındandır ve sadece geri kalmış ülkelerin sorunu şeklinde ele alınamaz. Her ülkenin kendine özgü koşulları ve zorlukları bulunmaktadır. Ancak, Kentsel Dönüşüm konusunda gelişmiş ülkelerle gelişmekte olan ülkeler arasında farklar bulunmaktadır. Ayrıca, her ülkenin kendine has koşulları sebebiyle farklı içeriklere sahiptir. Ülkemizde gecekondulaşmış alanların dönüşümü ve doğal afetler kapsamında yapılması gereken dönüşüm öncelikliyken, Gelişmiş ülkelerde kentsel dönüşümler; şehirlerin cazibesini arttırmak şehirleri markalaştırmak, dünyadaki gelişmelere paralel olarak şehirlere yeni siluet kazandırmak, bakımından yapılan kentsel dönüşümlerdir. Ancak her tür kentsel yenileme ve dönüşüm uygulamalarında Merkezi Hükümetler ve mahalli idareleri zorlayan pek çok boyutta zorluklar mevcuttur. Bu oturumda, ülkelerin konuya yaklaşımları, deneyimleri ve uygulamalarının sonuçları daha çok gelişen ülkeler açısından ele alınacak ve paylaşılacaktır.”

MODERATÖR: Emin SAZAK, Türkiye Müteahhitler Birliği Başkan Vekili

Bruce CAHAN, New York Urban Logic Inc Başkanı

Ismael Fernandez MEJIA, ISOCARP Başkanı

Sıdney RASEKH, Urban Green Global Kurucusu, Kentsel Gelişme Uzmanı

Doç. Dr. Arzu KOCABAŞ, MSGSU Şehir Planlama Bölümü

Natalıa KOZLOSKA, Ukrayna Bölgesel Kalkınma Ve Konut Bakanlığı Temsilcisi

Prof. MicheaL GIBSON, Londra South Bank Üniversitesi

Lic Nıcolas MAGGIO, Sosyal Konut Ve Enerji Verimliliği Forumu Direktörü

2. Paralel Oturum

İnşaat Sektörü ve Konut Seferberliği: TOKİ 500 Bin Konuta Ulaştı…

“TOKİ, son sekiz yıl boyunca, gecekondulaşmanın önlenmesi ve tüm vatandaşlarımızın kira öder gibi taksitlerle konut sahibi olmalarının sağlanmasına yönelik olarak 81 ilde 500 bin konut hedefine ulaşmıştır. Ayrıca TOKİ’nin ülke çapında yürüttüğü ve önümüzdeki dönemde de yaygınlaştırarak sürdüreceği kentsel dönüşüm uygulamaları ekonomiye ve inşaat sektörüne katkıda bulunacaktır. Gelişmekte olan ülkelerin ekonomilerinde itici güç ve istikrar göstergesi olarak önemli bir rol oynayan inşaat sektöründeki gelişim, yarattığı katma değer ve istihdam gibi unsurlarla diğer sanayi dalları için de dinamik ve itici bir güçtür. Bu oturumda, TOKİ uygulamalarının sektörün temsilcileri tarafından değerlendirilmesinin çok yönlü ele alınarak, geleceğe yönelik stratejilerin kurgulanmasında yeni açılımların yapılması için öneriler sunması beklenmektedir.”

MODERATÖR: Şükrü KOÇOĞLU, İNTES Başkanı

Ercan TIRAŞ, TOKİ Başkan Yardımcısı

Murat KURUM, EGYO A.Ş. Gn. Md.

Bülent YOLDAŞ, Sabah Gazetesi

Prof. Dr. Haluk ÇEÇEN, Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü

6. Oturum

Kentsel Dönüşümde Gönüllülük ve Aktörler

“Finansman, kamunun katılımı, hak sahipleri ile uzlaşma yönetimi gibi konular Kentsel Dönüşümün olmazsa olmazları olarak kabul ediliyor. Kentsel dönüşüm sadece mahalli idarelerin gücüyle çözülemeyecek kadar büyük bir sorundur; Kentsel dönüşüm ve deprem dönüşümü insan hayatını ve tüm ülkeyi ilgilendirdiği için tüm ilgili aktörlerin katılımı, yardımı ve kontrolü ile gerçekleştirilmelidir. Bu oturumda, çok aktörlü ve çok sektörlü dönüşüm sürecinin ilgili paydaşları yönünden bir değerlendirmesi yapılacaktır.”

MODERATÖR: Prof. Dr. Ahsen ÖZSOY, İTÜ Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Nuran Zeren GÜLERSOY, İTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Bşk.

Doç. Dr. Anlı ATAÖV, ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

Uğur ASLAN, Uğur Kentsel Dönüşüm Ltd. Şti. Gn. Md.

Doç. Dr. Tahire ERMAN, Bilkent üniv. Siyaset bilimi

B. Gül DELİKTAŞ, TOKİ Konut Kredileri Dairesi Başkanı

Korhan GÜMÜŞ, İnsan Yerleşimleri Derneği Başkanı

3. Paralel Oturum

Türkiye’de Kentsel Dönüşümde Darboğazlar

“Dönüşüm, faaliyet alanı ve doğası gereği, mevcut şehrin yapısına ve burada yaşayan insanların fiziksel, sosyal ve ekonomik geleceği üzerine ve buna bağlı olarak da kentin bütününe etki ediyor. Bu yüzden, kentsel dönüşüme, kemikleşmiş bir yerleşik yapının yeniden planlanıp inşası olarak en basit tarifiyle bakıldığında bile müdahale ölçeğinin büyüklüğü ve zorluğu anlaşılıyor. Zira bu tür alanlarda; Mülkiyet yapısının karmaşıklığı, mevzuatlardaki eksiklikler ve yekti kargaşası, yerleşik halkın ikna edilmesi, kaynak temini ve finansal zorluklar v.b. sorunlar dönüşüm eylemini çıkmaza sokabilmektedir. Bu oturumda, darboğazlar ile bunların giderilmesiyle ilgili görüşler tartışılacaktır.”

MODERATÖR: Prof. Dr. Hasan nuri YAŞAR, İmar Hukukçusu, Marmara Hukuk Fak.

Ali Seydi KARAOĞLU, TOKİ İstanbul Emlak Dairesi Başkanı

Aziz YENİAY, Küçükçekmece Belediye Başkanı

Yrd. Doç. Dr. A. Erdem ERBAŞ, Msgsu Şehir Planlama Bölümü

Prof. Dr. Ahmet İNCEKARA, İktisadi Araştırma Vakfı Başkanı

Prof. Dr. Ender Ethem ATAY, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi

7. Oturum

Deprem Dönüşümünde Toplu Yenileme Çerçevesinde Sürdürülebilir Konut Edinimi: Sektörel İşbirlikleri, Yeni Aktörler Ve Yeni Roller

“En etkin deprem kuşaklarından birinde yer alan ülkemiz topraklarının yüzde 93'ü deprem bölgeleri içerisinde yer almaktadır. Bu yüzden, “kentsel dönüşüm” konusunun özellikle afet öncelikli olarak ele alınması kaçınılmazdır. Özellikle Marmara’da meydana gelebilecek yeni bir deprem, büyük yıkıma neden olacak, getireceği mali yük ülkemizi yıllarca geriye götürebilecektir. Bu yüzden, afet öncesi risk yönetiminin önemi çerçevesinde kırsal alanlardan büyük şehirlere kadar kapsamlı bir deprem dönüşümü yapılması için gereken adımlar atılmalıdır. Bu oturumda, konuyla ilgili aktörlerin bakış açıları doğrultusunda, hızla eyleme dönüştürülecek stratejilerin neler olabileceği tartışılacaktır.”

MODERATÖR: İdris GÜLLÜCE, TBMM Deprem Araş. Kom. Bşk, İstanbul Mv.

Prof. Dr. Murat BALAMİR, ODTÜ Şehir Ve Bölge Planlama Bölümü

Prof. Dr. Mustafa ERDİK, Kandilli Rasathanesi Md.

Gürol KONYALIOĞLU, TOKİ Kentsel Yenileme Daire Başkanı

Dr. Katalin ZAIM, UNDP

Semih Turhan, İSTANBUL Büyükşehir Bld. Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Bşk.

Ommeed SATHE, New Orleans Redevelopment Authority, Gayri Menkul Strateji Direktörü

 

Web design @GeNcDiNaMiK.com

Top Desktop version