Planlama.Org - Şehir Plancılarının haber portalı

Demokratik Oluşum Grubu Çağrısı

Demokratik Oluşum Grubunda Yeniden Birlikte Üretmeye Çağırıyoruz

9 Şubat 2010 Salı, 18:30

TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi

(Hatay Sokak 24/7 Kocatepe/Ankara)

 

TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesinin geçen dönemine başlarken Demokratik Oluşum grubu olarak;

Küreselleşme sürecinin, gündelik toplumsal yaşamın her alanında, özellikle de kentlerde ve ezilen toplum kesimleri üzerinde yarattığı ağır tahribat,

Kamusallığı dışlayan, planlama ve toplumsal yarara konu kavramların içini boşaltıp sahte cennetler vadeden neo-liberal politikalar ve uygulamaları karşısında mevzi kaybeden planlamanın ayakta kalma ve yaşamını sürdürme mücadelesi,

Ülkemiz kentlerinin yerleşik alanlarında giderek karmaşıklaşan sosyo-mekansal sorunlara karşın, toplumsal yaşama egemen otoritenin bu sorunlar karşısında “kentsel dönüşüm” adı altında, sadece rant ve ekonomik yarar odaklı bir yaklaşımla, yaşayanların “barınma hakkı”nı dahi görmezden gelen, doğal, kültürel, çevresel değer ve varlıkları “paraya çevirerek ülke ekonomisini kurtaracağını sanan” anlayışın, toplum, kentler ve planlama kuram ve uygulaması üzerindeki yok edici etkisi,

Meslek örgütlenmesi olarak Şehir Plancıları Odası’nın bu süreç karşısında geliştirdiği tavır, toplumsal alan ve yapıyla bütünleşme arayışı, örgütlenme çalışmaları ve eylemliliğinin

bu döneme ilişkin olarak tanımlanan sorunlar, çözüm önerileri ve ortaya konan öngörüleri derinlemesine etkileneceğini belirtmiştik.

Bu çerçevede ortaya konan çalışma programı ve çalışma anlayışı Şubemizin yükselen grafiğini devam ettirmiştir.

Şubemiz artık etki alanı içerisinde kamu, özel kuruluşlar, sivil toplum örgütleri, medya ve sokaktaki insan tarafından kent ve planlama dendiğinde tutarlı, toplum yararına çalışan, meslek ahlak ve etiğini savunan bir unsur olarak akla gelmektedir.

Şubemizin artan etkisinde benimsenen katılımcı, kent gündemine duyarlı, sosyal adaletçi, emekten ve meslekten yana tavır belirleyici olmuştur.

Bu dönem içinde Oda tarihinde görülmemiş olan Oda merkezi ve Şubeler arasında yönetim anlayışı farklılığının yarattığı sorunlar bile, Şube yönetiminin bu politik yaklaşımını tüm eylemliliklerine yansıtmasına engel olamamıştır.

Bu çerçevede Demokratik Oluşum’un bir parçası olan Şubemizin yaklaşımında hâkim olan temel unsur dayanışma, uyum, iletişim ve ortaya çalışılan her türlü katkı ve eleştiriye samimiyetle kucak açma şeklinde olmuştur.

Yeni çalışma dönemi içinde Oda Örgütlülüğümüz içerisinde Şubemizin daha ileri götürülmesi, kurumsallaştırılması ve başarısının daha sağlam temeller üzerine oturtulması için Demokratik Oluşum anlayışının yeniden üretilmesi gerektiğine inanıyoruz.

Bu çerçevede biz aşağıda imzası bulunan Demokratik Oluşum grubu çağrıcıları tüm Ankara Şube üyelerini 9 Şubat 2009 tarihinde gerçekleştirilecek toplantıda sesimize ses, düşüncemize düşünce ve yüreğimize yürek katmaya çağırıyoruz.

Demokratik Oluşum Grubu

Toplantı Tarihi: 9 Şubat 2010 Salı, 18:30

Toplantı Yeri: TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi (Hatay Sokak 24/7 Kocatepe/Ankara)

Demokratik Oluşum Grubu Adına Çağrıda Bulunanlar:

Murat Çevik

Çiğdem Durukan

Funda Erkal

Serdar Karaduman

Serkan Kemeç

Ömer Kıral

Gülten Kubin

Gökçen Kunter

Erdal Kurttaş

Remzi Sönmez

Savaş Zafer Şahin

Kemal Şahin

Çiğdem Ünal

Web design @GeNcDiNaMiK.com

Top Desktop version