Planlama.Org - Şehir Plancılarının haber portalı

Haydarpaşa İçin Sen De Bir Söz Söyle

 

Haydarpaşa İçin Sen De Bir Söz Söyle

12 Ocak 2010 Salı

Yer: İTÜ Taşkışla 127 No.lu Salon

Tema

 

Anadolu'nun İstanbul'a giriş kapısı olarak bilinen tarihi Haydarpaşa Garı ve çevresi, son birkaç yıldır ilgili çevrelerin ve kamuoyunun gündeminden düşmüyor. Yaratılan bu gündemin ilk aşaması, “Haydarpaşa Kanunu” ile başladı. 17.09.2004 tarih ve 5234 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un geçici 5. maddesi ile, Haydarpaşa gar ve liman alanında bulunan hazine malı taşınmazlar, bedelsiz olarak Devlet Demiryolları'na devredildi ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tüm planlama bürokrasisinin etrafından dolaşarak, her ölçekteki imar planını yapıp, her türlü ruhsatı vermeye" yetkili kılındı.Böylelikle, Haydarpaşa’da planlama çalışmaları başlamış oldu.

Ardından, 21.04.2005 tarihli ve 5335 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun geldi. Kanun’un 32. maddesiyle de tüm bu taşınmazların satış yetkisi; Özelleştirme Yüksek Kurulunca özelleştirme programına alınan Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu'na bırakıldı ve yerel yönetimler yetkisizleştirildi. Tam da bu dönemlerde, Haydarpaşa için hazırlanan, ardında yedi adet dev kulenin yükseldiği Dünya Ticaret Merkezi Projesi, gündeme gelerek büyük sarsıntılar yarattı. Bu çalkanltılı dönemin ardından, Mayıs 2006’da İstanbul 5 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, alanın üçte birlik bir bölümünü kentsel ve tarihi sit olarak ilan etti. TCDD’nin sit kararını kaldırma amaçlı çabaları karşılıksız kaldı. Bir sonraki aşamada, Büyükşehir Belediyesi ile TCDD arasında 2007'de bir protokol imzalandı ve Metropoliten Planlama ve Kentsel Tasarım Merkezi, Haydarpaşa için Koruma Amaçlı Plan hazırlıklarına başladı. Yapılan iki katılım toplantısı, yeterli kamusal uzlaşıyı ve güven ortamını sağlayamadı. 2009 yılının son günlerinde ise, Haydarpaşa Gar ve Liman Dönüşüm Projesi için hazırlanan plan Büyükşehir Meclisi tarafından onaylandı.

Bu gelişmelere rağmen, süreç, ilgili tüm çevrelerin katılımıyla yeterince tartışılamadı. Bu nedenle, TMMOB Şehir Plancıları odası İstanbul Şubesi, İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü’nün işbirliği ile 12.01.2010 tarihinde "Haydarpaşa İçin Sen De Bir Söz Söyle" adlı bu etkinliği gerçekleştirme kararını aldı. Söz konusu etkinlik, Haydarpaşa Planı’nın onaylandığı bu günlerde, büyük önem taşımakta. Etkinliğin ilk oturumu, “Haydarpaşa’yı Anlamak” başlığı adı altında organize ediliyor; özellikle kent kültürü ve imajı, kentsel miras, endüstri mirası, tasarım ve teknik gibi kavramlar altında, Haydarpaşa yeni bir bakış açısıyla ifade buluyor. “Haydarpaşa’yı Planlamak” başlıklı ikinci oturumda ise, Haydarpaşa için nasıl bir planlama yaklaşımının benimsenmesi gerektiği konusu öne çıkartılıyor; ilkeler ve yaklaşımlar ortaya konuluyor. Etkinliğin Haydarpaşa için söyleyecek bir sözü olan tüm konuklarla interaktif bir biçimde yürütülmesi amaçlanıyor.PROGRAM

13.30 - 13.40 Açılış Konuşması

Prof Dr. Handan Türkoğlu – İTÜ Şehir ve Bölge Planlaması Bölüm Başkanı

Erhan Demirdizen – ŞPO İstanbul Şube Başkanı

13.40 – 14.30 Sunumlar

1. Sunum: “Haydarpaşa’nın Planlama Sürecine Bir Bakış” Pınar Özden, Öznur Akalın

2. Sunum: “Dünya Limanlarından Örnekler ve Haydapaşa için Dersler” - Doç. Dr. Zeynep Enlil

3. Sunum: “Yaşayan Kentsel Bir İmge: Haydarpaşa” – Yrd. Doç. Dr. Yonca Kösebay Erkan

14.30 – 14.40 Ara

14.40 – 16.25 I. Oturum: Haydarpaşa’yı Anlamak

Moderatör: Doç. Dr. Zeynep Enlil (YTÜ)
- Doç. Dr. Can Binan (YTÜ)
- Yrd. Doç Dr. Yonca Kösebay Erkan (Kadir Has Üni.)
- Prof. Dr. Cengiz Eruzun
- Prof. Dr. Aykut Karaman (MSGSÜ)
- Yrd. Doç. Dr. Gülsun Tanyeli (İTÜ)

16.30 – 18.10 II. Oturum: Haydarpaşa’yı Planlamak

Moderatör: Yrd Doç Dr. Pınar Özden (SPO İstanbul)
-Erhan Demirdizen (ŞPO İstanbul)
-Prof. Dr. Nuran Zeren Gülersoy (İTÜ)
-Uğur İnan (İBB Şehir Planlama Müdürlüğü)
-Erol Özyurt (Kadıköy Belediyesi İmar ve Şehircilik Md.)
-Ahmet Turgut (Şehir Plancısı)

18.15 - 18.30 Değerlendirme

- Prof. Dr. Zekai Görgülü (YTÜ)


 

Web design @GeNcDiNaMiK.com

Top Desktop version