Planlama.Org - Şehir Plancılarının haber portalı

Göç ve Ötesi

Göç ve Ötesi

Yazar: İlhan TEKELİ

Yayınevi: Yurt Yayınları

 

 

 

Bilgi toplumunda kapitalin sürekli olarak kendisini mekânda yeniden dağıtan rasyoneli içinde, insanlar sanayi toplumuna göre mekânda daha sık yer değiştireceklerdir. Böyle bir durumda insanları bir yere bağlı olarak düşünmek yerine insanları yaşamları boyunca yeryüzünde belli güzergahlar üzerinde hareket halinde düşünmek, varolan gerçekliğin daha doğru bir temsili olacaktır.

İnsanın yer ile ilişkisi böyle bir güzergah üzerinden düşünüldüğünde, yer değiştiren insan, göç eden insan olmaktan çıkarak, dünyadaki güzergahını gerçekleştiren bir insana dönüştürür. Bu durumda insanların yerlerinden çok güzergahlarından, güzergah kalıplarından söz etmek gerekecektir. Güzergahları zamanda ve mekânda kesişen insanlar bir yerleşme ve topluluk oluşturacaklar, bu toplulukta sorumluluk yüklenecekler, yaşamlarına anlam kazandırabileceklerdir. (Arka kapaktan)

İÇİNDEKİLER

SUNUŞ 1
Göç Teorileri ve Politikaları Arasındaki İlişkiler

1. Göç Politikaları ve Göç Teorilerinin Yanıtlamaya Çalıştığı Sorular Üzerine BirTipleştirme 18
2. Piyasa Düzeni İçindeki Bir Toplumda Göç Teorisinin Yanıtlamaya Çalıştığı Sorular 23
3. Sosyal Sistemde Göçü Ortaya Çıkaran Nedenler ve Göç Tipleri Üzerindeki Açıklamalar 24
4. Göç Eden Kişinin Karar Verme Süreci Üzerindeki Varsayımlar 28
5. Göç Eden Kişinin Özellikleri 33
6. Kişinin Göç Davranışlarını Açıklamak İçin Mekânsal İstatistik Birimlerinin Ortalama Özelliklerinin Kullanılmasındaki Sorunlar 37
7. Kişinin Göç Davranışının Sistem Talepleri Açısından Değerlendirilmesi 37
8. Bağımsız Değişken Olarak Göç ve Marjinal Sektör 39
9. Göç Politikaları İçin Genel Sonuçlar 40

Türkiye’nin Göç Tarihindeki Değişik Kategoriler

1. Giriş 42
2. Balkanlaşma Göçleri 44
3. Kentleşme 49
4. Kırda Yaşanan Dönüşüm 50
5. Kentte Yaşanan Uyum Süreçleri 54
6. Kentler Arası Göçler 62
7. Göç Kavramının Yetersizleşmesi ve Yaşam Güzergahı Kavramının Potansiyeli 63
8. Son Verirken 65

Türkiye Tarımında Mekanizasyonun Yarattığı Yapısal Dönüşümler ve Kırdan Kopuş Süreci

1. Giriş 68
2. Tarımsal Kesimde Tutulabilecek Nüfus Miktarının Saptanması ve Yeni Teknolojinin Kıra Sokulması Konusunda Yaygın Olan Planlama Yaklaşımı 69
3. Türkiye’de 1948-1970 Döneminde Tarımsal Gelişmenin Özellikleri 70
4. Tarımsal Kesimde İşletme Düzeyinde Dönüşüm 75
5. Tarımsal İşletme Yapısının Değişmesine Paralel Olarak Kırsal Kesimde Aile Yapısının Değişmesi ve Ailenin Yeni Yapıya Uyum Mekanizmaları 87
6. Tarımsal İşletmelerin Teknoloji Seçimi ve Kırsal Alandaki Üçlü Teknolojik Yapının Nedenleri 91

Türkiye’nin Yaşadığı Hızlı Kentleşmenin Öyküsünü Kurmak

1. Giriş 96
2. Öykü Başlıyor 98
3. Öykünün Sonunu Bağlamak Adına 110

Kalkınma Sürecinde Marjinal Kesim ve Türkiye Üzerine Bir Deneme

1. Ekonomik Kalkınma Süreci İçinde Marjinal Kesimin Ortaya Çıkışı ve İşlevi 112
2. Marjinal Kesimin Hesaplanmasına Olanak Verecek Düzeyde Ayrıntılı Bir Tanımlaması 120
3. Marjinal Kesimin Davranışları Üzerine Varsayımlar 124
4. Marjinal Kesimin Büyüklüğünün Hesaplanmasında Türkiye Üzerine Bir Deneme 127
5. Türkiye’de Marjinal Kesimin Büyüklüğü İçin Yapılan Hesaplamalardan Elde Edilen Bilgilerle Marjinal Kesimin Davranışlarına Ait Bazı Varsayımların Sınanması 134
6. Sonuç 138

Osmanlı İmparatorluğu’ndan Günümüze Nüfusun Zorunlu Yer Değiştirmesi ve İskân Sorunu

1. Giriş 141
2. Klasik Osmanlı Düzeninde Zorunlu Yer Değiştirme ve Nüfusun Mekânda Yeniden Dağıtım Politikası 142
3. 18. Yüzyılda Osmanlılar’da İç İskân Sorunundaki Değişmeler ve Aşiretlerin Zorunlu İskânı 146
4. 19. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’nda İskân Sorunundaki Değişmeler 148
5. 1912-1922 On Savaş Yılı; Savaşlar Sırasında ve Savaş Sonrasında Büyük Nüfus Yer Değiştirmeleri ve Mübadeleler 155
6. 1923-1950 Döneminde İskân Sorunu 159
7. 1950’den Günümüze Yeniden İskân Sorununun Gelişimi 163
8. Sonuçlandırırken 168

Türkiye’de İçgöç Sorunsalı Yeniden Tanımlanma Aşamasına Geldi

1. Giriş 171
2. Modern Toplumda Bir Yer-İnsan İlişkisi Kategorisi Olarak İçgöç 173
3. Sanayi Toplumunun İki Farklı Rasyonele Dayanan Göç Olgusu 175
4. Küreselleşen, Bilgi Toplumuna Geçişi Yaşayan Dünyada Yer-İnsan İlişkisi Nasıl Kurulacak, Ne Tür Uyum Sorunları Yaşanacak? 182
5. Son Verirken 185

Türkiye’de İçgöç Çalışmalarını Canlandırabilmek İçin Yeni Bir Sorunsal Alanı Oluşturmanın Gerekliliği Üzerine

1. Giriş 186
2. İçgöç Kavramı Hangi Koşullarda Anlam Kazanıyor 187
3. Hangi Sorunların Çözülmesi İçin İçgöç Çalışmaları Girdi Oluşturabilir 189
4. İnsanların Yaşamlarında Yerlerini Değiştirme Sürecini İçgöç Kavramına Başvurmadan Temsil Etmek Olanakları ve Ortaya Çıkardıkları Yeni Politika Olanakları Üzerine 193
5. Son Verirken 195

Türkiye’de Nüfusun Mekânsal Dağılımında Yaşanan Gelİşmeler (1935-2000)

1. Giriş 196
2. Yeniden Dağılım Göstergeleri Yardımıyla Türkiye’de Nüfusun 1935-2000 Arasında Mekânda Yeniden Dağılımının Betimlenmesi 198
3. Nüfusun Mekânsal Yeniden Dağılımı Türkiye’de İllerin Göreli Üstünlük Göstergelerini Sürekli Olarak Yeniden Tanımlamaktadır 204
4. Türkiye’de Nüfusun Mekânsal Dağılımında Coğrafik Bir Sabite Bulunuyor mu? 222
5. Son Verirken 223

Web design @GeNcDiNaMiK.com

Top Desktop version