Planlama.Org - Şehir Plancılarının haber portalı

Kent Ekonomisi

Kent Ekonomisi

Yazar: Prof. Dr. İsmet Kılınçaslan

Yayınevi: Ninova Yayınevi

 

 

 

 

 

İTÜ Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmet Kılınçaslan, kent ekonomisi ilkelerini incelediği bu kitapta, konulara şehirci kimliğiyle yaklaşmakta, ekonomik analizlerde mekânsal boyut öne çıkarılmaktadır.

Kitap kentleşme ve mekansal gelişme süreçlerinin ekonomik boyutlarını inceleyen ve kent plancıları ile iktisatçılarının kullandığı analiz yöntemlerini içeren bir yayındır. Metinde ele alınan ana temalar üretim sektörlerinin tarihsel gelişimini, kentlerin mekansal biçimlenmesinde etkin rol oynayan ekonomik etkenler ve kent ve bölge ekonomik yapısının analizidir.

Kitap öncelikle kent planlama ve iktisat lisans eğitimine yönelik olmasına karşın, içerdiği konular itibariyle yerel yöneticilere ve araştırma yapan tüm kişi ve kuruluşlara kaynak sağlamaktadır.

 

Arka Kapak

Kent ekonomisi konularına şehirci kimliğiyle yaklaşmakta, ekonomik analizlerde  mekansal boyut öne çıkarılmaktadır.

Sektörlerin tarihsel gelişimi ve kentleşme süreci toplumsal ve teknolojik evrimlerle ilişkili olarak incelenmekte; azgelişmişlik olgusu, farklılaşan ekonomik yapı ve kentsel formlarla birlikte ele alınmaktadır.

Kuramsal bilgilerin ardından somut örneklerle konular irdelenmekte; kentsel ve bölgesel veriler, yabancı ülke deneyimleriyle karşılaştırılmaktadır. 

Metni destekleyici çok sayıda görsel malzeme kullanılmıştır.

Kitap, öncelikle kent planlama ve iktisat lisans eğitimine yönelik olmasına karşın, içerdiği konular itibariyle yerel yöneticilere ve araştırma yapan tüm kişi ve kuruluşlara kaynak sağlamaktadır. 

 

Kitap Hakkında:

Tarih boyunca tarım, sanayi ve hizmet sektörlerinde sermaye birikimi ve işgücü, toplumsal değişimler ve teknolojik ilerlemelerle ilişkili olarak incelenmiştir. Azgelişmişlik olgusu, değişen tarihsel dönemlerde farklılaşan ekonomik yapıların yarattığı kentsel ve mekansal biçimlenmelerle birlikte irdelenmektedir.

Sanayi birimlerinin ve genelde ekonomik faaliyetlerin kuruluş yeri seçim kuramları bir ekonomik coğrafya konusu olarak yer almaktadır. Ulaşım maliyetleri, coğrafi alanda kümelenme veya ayrışma, bölgesel farklılaşma ve dışsal ekonomiler, kentsel büyüklüğe bağlı merkezi kademelenme, “Yer Seçim Kuramı ve Alansal Analiz” bölümünde incelenmektedir.

Arazi değerleri değişim nedenleri son yıllarda en çok araştırılan konulardandır. Arazi getiri ve rantını etkileyen toprak verimi, üretim yoğunluğu, erişebilirlik, merkezilik ve mekansal özellikler gibi değer belirleyicilerin incelemesi “Arazi Kullanış Ekonomisi” bölümünde yer almaktadır.

Sektörel işgücü ve ekonomik temel analizi, yerleşim katsayısı gibi konular hem plancı hem de yerel yöneticilerin sıkça kullandığı kavramlar ve analiz yöntemleridir. Son bölümde bu yöntemler ve bölgesel kalkınma çerçevesinde kentlerin büyümesi ve kentsel ekonomik yapının ögeleri açıklanmaktadır.

Kuramsal bilgilerin ardından somut örneklerle konular irdelenmekte;  kentsel ve bölgesel veriler, yabancı ülke deneyimleriyle karşılaştırılmaktadır.  Metni destekleyici çok sayıda görsel malzeme kullanılmıştır (70 Şekil, 27 Tablo).

Kitap, öncelikle kent planlama ve iktisat lisans eğitimine yönelik olmasına karşın, içerdiği konular itibariyle yerel yöneticilere ve araştırma yapan tüm kişi ve kuruluşlara kaynak sağlamaktadır.

 

 

 

Prof.Dr. İsmet KILINÇASLAN, İ.T.Ü. Şehir ve Bölge Planlama Bölümü.

Prof.Dr.İsmet Kılınçaslan, İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nden Yüksek Mühendis Mimar ünvanı ile mezun oldu ve aynı fakültede göreve başladı(1969). Kent Planlama Yüksek Lisans derecesini Michigan State Üniversitesi’nde (1972); doktora çalışmasını İTÜ Mimarlık Fakültesi Şehircilik Kürsüsü’nde tamamladı (1974). Yurt dışında Michigan State ve King Faisal Üniversiteleri Kent Planlama Bölümleri’nde dersler verdi (1980-1992). Halen İTÜ Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü öğretim üyesidir.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Başlıca Kitapları:

Büyük İstanbul Şehrinde Hizmetler ve Belediye Giderleri Analizi Üzerine bir Deneme. İTÜ Mimarlık Fakültesi,1974.

Internal Migration and Metropolitan Development in Turkey(iki eş yazarla birlikte) INTERMET, İstanbul 1976

İSTANBUL, Kentleşme Sürecinde Ekonomik ve Mekansal Yapı İlişkileri. İTÜ Mimarlık Fakültesi 1981.

Kentleşmenin Ekonomik Yönleri. İTÜ Mimarlık Fakültesi, 2002.

 

 

EKONOMİK SEKTÖRLERİN EVRİMİ ve AZGELİŞMİŞ KENT

İnsan Yerleşimleri ; Sanayi Öncesi Dönemde Üretim ve Ticaret ; Nüfus, Kurumlar ve Düşünce Değişimleri ; Sanayileşme ve Ekonomik Yapıda Değişimler ; Sanayi Sonrası Metropolitenleşme Süreci ; Azgelişmiş Ülkelerde Kentleşmenin Tarihsel Kökleri ; Azgelişmiş Ülkelerde Sosyo-ekonomik ve Yapısal Özellikler ; Azgelişmiş Ülkelerde İstihdam Yapısı ; Geleneksel Sektörün Büyüklüğü ve Sektörlerarası Hareketlilik ; Marjinal Sektör Büyüklüğü ve Çalışma Biçimleri.

KURULUŞ YERİ SEÇİM KURAMI ve ALANSAL ANALİZ

Ekonomik Faaliyetler ve Yer Seçimi ; Ulaşıma Yönelik Faaliyetler ; Ulaşım Maliyetleri ; Maliyet ve Ücretleri Etkileyen Diğer Unsurlar ; Aktarmalı Ulaşımda Maliyetler ; Toplam Taşıma Maliyetleri ve Kuruluş Yeri Seçimi ; Kuruluş Yeri Seçiminde Etmenler ; Kuruluş Yeri Değişim Kararları ; Sanayi Birimleri Kuruluş Yeri Seçiminde Etmenler ; Kamu Hizmetlerinde Arz ve Talep ; Kamu Faaliyet Birimlerinde Yer Seçimi ; Büyük Yatırımlar ve Çevresel Değişim ; Yaygın Yerleşme Etmenleri (Dağıtıcı Güçler) ; Yaygın Yerleşen Faaliyetlerin Özellikleri ; Yaygın Yerleşen Faaliyetlerin Pazar Alanı Sınırları ; Dışsal Faydalar ve Kümelenme ; Küme Yerleşme Etmenleri (Toplayıcı Güçler) ; Kümeli Yerleşen Faaliyetlerin Özellikleri ; Bölge Tanımları ; Merkez Yerler Kuramı ; Merkez Yerlerde Kademelenme ; Türkiye'de Kentsel Merkezlerin Kademelenmesi.

ARAZİ KULLANIŞ EKONOMİSİNİN TEMEL İLKELERİ

Üretimde Azalan Getiriler Yasası ; Arazide Üretim Yoğunluğu ve Getiri ; Arazi Verimi ve Getiri ; Taşıma Maliyetleri ve Arazi Getirisi ; Taşıma Maliyetleri ve Arazide Yerleşim ; Erişebilirlik ve Getiri İlişkileri ; Kentsel Merkezlerde Getiri Değişimi ; Tarımsal Arazi Değeri ; Kentsel Gayrimenkul Değeri ; Yatırım Aracı olarak Emlak 2; Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları ; Gayrimenkul Getirileri - Rantlar ; Kentleşme ve Spekülasyon ; Arazi Değerlerini Etkileyen Diğer Etmenler ; Arazi Mülkiyeti ve Planlama ; Mülkiyet Hakkına Getirilen Sınırlamalar.

KENTSEL EKONOMİK YAPI ANALİZİ

Tarımsal Faaliyetler: Köy ; Küçük Sanayi: Kasaba ; İstihdamda Uzmanlaşma: Küçük Kent ; Yan Sanayiler ve Hizmetler Sektörü: Kent ; Hizmetler Sektöründe Uzmanlık: Büyükkent ; Ekonomik Sektörlerde İşgücü Gelişimi ; Ekonomik Temel Kavramı ; Ekonomik Faaliyetlerin Ölçümü ; Kentsel Ekonomik Çarpan ; Ekonomik Temel Kavramının Eleştirisi ; Ekonomik Faaliyetlerde Uzmanlaşma ve Yerleşim Katsayısı ; Bölgesel Alanda Girdi-Çıktı Analizi.

 

Web design @GeNcDiNaMiK.com

Top Desktop version