Planlama.Org - Şehir Plancılarının haber portalı

Küreselleşme Kıskacında Kent ve Politika

Küreselleşme Kıskacında Kent ve Politika


Editör: Muharrem Güneş

Yayınevi: Detay Yayınları

 

 

 

Son yılların dillerden düşmeyen olgusu 'küreselleşme' ve onun parlayan yıldızı kentler ekseninde, güncel sorunların politik ve eleştirel bir yaklaşımla ele alındığı sekiz makaleden oluşan kitap, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ağırlıklı, İktisat ve Uluslararası İlişkiler alanlarında uzman 9 bilim insanı tarafından hazırlanmış. Ele alınan konuların birbirleriyle ilişkisi açısından dikkat çeken bütünlük, makalelerin kitap içerisindeki sırasına kadar yansıtılmış.

Günümüz kent sorunlarına yönelik tartışmalara, yeni boyutlar kazandıran kitapta, genel olarak şu değerlendirmeler yapılmış.

Kentlerdeki gelir uçurumu ve bölgesel eşitsizliklerin artmasında küresel ekonomik örgütler, OECD ve Dünya Bankasının tüm bu yeniden yapılanmayı yönlendirici rolünü ortaya koyan ve küreselleşmeyle birlikte öne çıkan postmodern siyaset tarzı, kapitalizmin kendini yeniden üretimi olarak değerlendirilmiştir. Buna göre, ulus devlet ölçeğinde sınıf temelli siyasetin yerine, kent ölçeğinde farklı kimliklendirilmiş gruplar üzerinden yürütülen siyaset, Antakya örneğinde gösterildiği gibi kapitalist yeniden yapılanmanın bir ürünüdür.

Düzenleme okulunun önemli temsilcilerinden Alan Lipietz'in, az gelişmiş ülkelerdeki sermaye birikim tarzlarına ilişkin sınıflandırmasına dayanarak, Cumhuriyet dönemi Türkiye ekonomisi, kentsel ve bölgesel gelişme dinamikleri çerçevesinde değerlendiriliyor.


1973-2002 yılları arasında yapılan 6 genel seçimin sonuçları, Ankara, Adana, İstanbul, İzmir gibi Büyükşehirlerde, gecekondu yoğun mahaller ele alınarak, kent yoksullarının siyasal eğilimi, ülkedeki genel eğilim ve kent bütünüyle kıyaslanarak ilginç tespitler yapılıyor.


Küreselleşmeci söylemin sıkça dillendirdiği, yerelleşmenin paralel olarak demokratikleşmeyi geliştireceği iddiasının, Türkiye’de yaşanan deneyimler içerisindeki çarpıklığı, belediye başkanı ve belediye meclisi ilişkisi ele alınarak ortaya konurken; yerel yönetim reformuna yönelik hazırlanan yasa taslaklarının demokratikleşme sorununu daha da derinleştireceğine yönelik tespitlerin, son dönemde çıkarılan yasalarla gerçeğe dönüştüğünü görüyoruz.

Bunların dışında, demokrasi, katılım, kentsel yeniden yapılanma, yoksulluk, sosyal adalet, vb. birçok kavrama ilişkin aydınlatıcı tespitlerin somut örneklerle irdelendiği makaleler, Muharrem Güneş editörlüğünde derlenerek, Detay yayıncılık tarafından 2004 yılında basılmış.

'Kapitalizm, sınıfsal nitelikli çatışmalar yerine her türden etnik, dinsel, mezhepsel çatışmayı tercih eder. Sınıfsal çatışmaları elinden geldiğince bu tür çatışmalara dönüştürmeye, en azından öyleymiş gibi göstermeye çalışır. Görünüş itibarı ile sistem karşıtıymış gibi görünen marjinal gruplar, uzun vadede sınıfsal bilinçten uzaklaşıp etnik aidiyet biçimlerini benimsedikçe, sistem için tehlike oluşturmak bir yana sistemin sigortası halini alırlar'

 

Web design @GeNcDiNaMiK.com

Top Desktop version